Follow by Email

Wednesday, 1 January 2014

SUNDHARAM IAS INSTITUTE - TNPSC GROUP I MODEL QUESTIONS DOWNLOAD

SUNDHARAM IAS INSTITUTE
Cf;fkJ iftpnly;
No.30/45, Surya Complex, Alagarkoil Road, Tallakulam, Madurai-2
Contact No.9626445557, 9942291291, 9843112859
TNPSC GROUP I TEST SERIES - 2
1.    fPH;f;fz;l Tw;wpy; vJ jtwhdJ :-
1.      1949-y; epiwntw;wg;gl;l murpayikg;g[ rl;lk; FoauR jiyth; kw;Wk; 299-y; cWg;gpdh;fspy; 284 cWg;gpdh;fshy; mJ ifbahg;gkplg;gl;lJ.
2.     murpayikg;g[ 395 cWg;gpdh;fs; kw;Wk; 8 ml;ltizfis bfhz;L ,Ue;jJ.
3.     Kfg;g[iuapy; ork;gh; 26/1949-y; murpayikg;g[ epiwntw;wg;gl;lJ vd;W Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.
4.     jw;nghija murpayikg;g[ 450 cWg;g[fisa[k; 24 gFjpfisa[k; 12 ml;ltizfisa[k; bfhz;Ls;sJ.
2.     mk;ngj;fhh; mth;fs; murpayikg;gpd; ve;j gFjpia mjd; rpwg;g[ kpFe;j gFjp vd TWfpwhh;.
1.    mog;gil flikfs; & mog;gil chpikfs;
2.   Kfg;g[iu
3.   ePjp nguhiz
4.   murpd; bfhs;ifia tHp brYj;Jk; bewpKiwfs;.
3.   bghUj;Jf :-
A.  4tJ ml;ltiz - gl;oay;fis gw;wpaJ
B.  5tJ ml;ltiz         - muR mjpfhhpapd; rYif rk;ge;jkhf
C.  2tJ ml;ltiz   - gH';Foapdh;fspd; eph;thfk; gw;wp
D.  7tJ ml;ltiz   - uh#;a rigapd; ,l xJf;fPL rk;ge;jkhf
a)      A-2,B-1,C-3,D-4  b)  A-4,B-3,C-2,D-1 c)  A-1,B-2,C-3,D-4  d)  A-3,B-1,C-2,D-4
4.   bghUj;Jf :-
A. mah;yhe;J      -        fth;dh; epakd Kiw
B. fdlh            -        mog;gil flikfs;
C. b#h;kdp         -        murpd; bfhs;ifia tHp brYj;Jk; bewpKiwfs;
D. u\;ah            -        beUf;fo epiyapd; nghJ mog;gil chpikfs; uj;J   
                                          bra;ag;gLjy; 
a)      A-4, B-3, C-2,D-1   b). A-1,B-2,C-3,D-4   c).A-3,B-1,C-4,D-2  d).A-2,B-3,C-1,D-4

..2..

5.     Kfg;g[iuapy; vJ rhpahd thpirapy; Twg;gl;Ls;sJ.
1.      ,iwahz;ik bfhz;l/ rkjh;k/ rkarhh;gw;w kf;fshl;rp FoauR.
2.     ,iwahz;ik bfhz;l kf;fshl;rp rkjh;k rkarhh;gw;w FoauR.
3.     ePjp rkepiy Rje;juk;/ rnfhjuj;Jtk;
4.     kf;fshl;rp rka rhh;gw;w rnfhjuj;Jtk;
6.     vJ jd;Ds;ns cahpa kw;Wk; KGikahd mjpfhuj;ij ciwia itj;J bfhz;Ls;snjh mJnt ,iwahz;ik bfhz;l ehlhFk; vd Twpath;
1.      M!;od; 2. bydpd; 3. Typ 4. neU
7.     rkjh;k kw;Wk; rka rhh;gw;w vd;w brhw;fis Kfg;g[iuapy; nrh;f;f ve;j rl;l jpUj;jk; bfhz;Ltug;gl;lJ.
1.      44 tJ  2. 61 tJ 3. 52 tJ  4. 42 tJ
8.     Foa[hpikia nfhUnthUf;F cWg;g[-5 TWtJ ahJ?
1.      ,e;jpa epyg;gFjpapy; gpwe;jth;
2.     ,e;jpa epyg;gFjpapy; gpwe;j bgw;nwhiuf; bfhz;oUg;gth;.
3.     murikg;g[r; rl;lk; bray;ghl;ow;F te;j gpd; 5 Mz;LfSf;F Fiwtpy;yhky; ,e;jpa epyg;gFjpapy; rhjhuzkhf thH;e;jth;.
4.     murikg;g[r; rl;lk; bray;ghl;ow;F tUtjw;F Kd; Ie;J Mz;L Fiwtpy;yhky; ,e;jpa epyg;gFjpapy; rhjhuzkhf thH;e;J te;jth;
A.     1,2,3,4   B.1,2,4   C.1,2   D.1,2,3
9.     ve;j tHf;fpy; cr;r ePjpkd;wk; Kfg;g[iu murpayikg;gpd; xU m';fk; ,y;iy vd;W TWfpwJ.
1.      nfrtdhh; ghujp tHf;F    
2.     bgUghhp tHf;F
3.     nfhyf;ehj; tHf;F
4.     nkdfh fhe;jp tHf;F
10.   murikg;g[r; rl;lj;jpd; Fwpf;nfhs;fs; :-  fPH;tUgtw;wpy; vJ rhpahdJ?
A.     ePjp/ murpay; r_f kw;Wk; bghUshjhuk;
B.     Rje;juk; jdpegh; fz;zpak;
C.     rkj;Jtk; - vz;zj;jpy; btspg;gLj;jypy; / ek;gpf;ifapy; / gw;Wjpapy;
D.     rnfhjuj;Jtk; / ehl;od; xw;Wik kw;Wk; xUikg;ghL Mfpatw;wpd; mog;gilapy;   
1.    A,B    2. B,C   3.A,C    4.A,D

..3..
11. fPH;f;fz;ltw;wpy;  vJ rhpahdJ :-
a)      uh#;a rig 250 cWg;gpdh;fisf; bfhz;lJ.  ,th;fs; khepy';fspy; ,Ue;J kiwKfkhf njh;e;bjLf;fg;gLfpd;wdh;.
b)      uh#;arig njh;jypy; nghl;oapl 35 taJ epuk;gpatuhf ,Uf;f ntz;Lk;.
c)      42tJ rl;lj;jpUj;jk; _yk; fy;tp kw;Wk; tdj;Jiw nghd;wit bghJg;gl;oaYf;F khw;wg;gl;lJ.
d)      kuzj;jz;lid bgw;w Fw;wthspfspd; jz;lidfis Tl;lnth/ Fiwf;fnth my;yJ js;Sgo bra;anth/ FoauRj; jiyth; kw;Wk; MSeUf;F kl;Lnkmjpfhuk; cz;L
12.  FoauR jiyth;
1.      gpujk mikr;riu epakdk; bra;fpwhh;.
2.     khepy gzpahsh; njh;thizaj;jpd; jiyth; kw;Wk; cWg;gpdh;fis gzpePf;fk; bra;a mjpfhuk; gilj;jth;.
3.     FoauRj; jiyth; njh;jypy; nghl;oapl tpUk;g[gth; ve;j muR gjtpfspYk; ,Uf;f TlhJ.
4.     \uj;J 61 - FoauR jiyth; jFjp ePf;fk; Fwpj;J Twg;gl;Ls;sJ.
5.     ehl;od; epjpf;F FoauRj; jiyth; jhd; KGg; bghWg;ghthh;.
a).  1,3,4  b) 1,3,4, 5  C) 1,2,3,4,5   D) 1,3,4,5
13.  kf;fs; ePjpkd;w';fs; :-
1.      1986-Mk; Mz;od; chpik gzpr;rl;lj;jpd;go nyhf; mjhyj; vdg;gLk; kf;fs; ePjpkd;wk; Vw;gLj;jg;gl;ld.
2.     ,jd; _yk; kf;fs; j';fspd; gzk;;/ neuk; nghd;wtw;iw ghJfhf;fyhk;.
3.     kf;fs; j';fs; midj;J tHf;Ffisa[k; ,e;ePjpkd;wk; _yk; jPh;t[f; fhzyhk;.
4.     ,e;j ePjpkd;wj;jpd; Koit vjph;j;J nky; KiwaPL bry;y KoahJ.
nkw;fz;ltw;wpy; vJ rhpahdJ?
a). 1,2,3,4  rhp  b) 3 rhp  C) 2 kl;Lk;  d) 4  rhp
14. cah;ePjpkd;wk;  
1.      cah;ePjpkd;w ePjpgjpfs; jw;nghJ Xa;t[bgWk; taJ 62.
2.     cah;ePjpkd;w';fspd; jw;nghija vz;zpf;if 21.
3.     cah;ePjpkd;wj;jpy; ePjpgjpfis FoauR jiytnu epakdk; bra;fpwhh;.
4.     cah;ePjpkd;wk; ePjpgjpahf jFjp bgw cah;ePjpkd;wj;jpy; tHf;Fiu"uhf Fiwe;j gl;rk; gjpide;J Mz;Lfs; mDgtk; bgw;wpUf;f ntz;Lk;.
nkw;fz;ltw;wpy; vJ jtW?
a)      2,4  kl;Lk;  b) 3,2  C) 1,4  D) 1,2,3,4
..4..
15. khepy epUthfk; vd;gJ
1.      Kjyikr;rh;/ mikr;ruit cs;slf;fpaJ.
2.     Kjyikr;rh;/ vjph;fl;rpj;jiyth;/ mikr;ruit cs;slf;fpaJ.
3.     Kjyikr;rh;/ MSeh;/ vjph;fl;rpj;jiyth;/ mikr;ruit cs;slf;fpaJ.
4.     Kjyikr;rh;/ MSeh;/ mikr;ruit cs;slf;fpaJ. 
16. rl;lg;nguitapd; mjpf gl;r cWg;gpdh;fspd; vz;zpf;if ?
a)      498  b)  496  C)  497  d)  ,tw;wpy; vJt[kpy;iy
17.bghUj;Jf :-
A.     gzknrhjh                 1. Art. 17
B.     gl;b#l;                        2. Art.110
C.     mtrur;rl;lk;               3. Art.123
D.     jPz;lhik xHpg;g[         4. Art 112
a)      A-2 , B-3,C-4, D-1   b) A-2, B-4,C-3,D-1  c) A-4 B-2,C-3,D-1 d) A-3, B-2, C-4,D-1
18.   1. #hh;fz;l;/ gPfhh;/ F#uhj; khepy';fspy; ,U rigfs; (rl;l nkyit & rl;lg;nguit)
   cs;sd.
2.   rl;l nkyitapd; gjtpf;fhyk; 6 Mz;Lfs;.
3.   1/6 cWg;gpdh;fs; rl;l nguitapdhy; njh;t[ bra;ag;gLfpd;wdh;.
4.   bkhj;j khepy rl;lkd;w cWg;gpdh;fspd; vz;zpf;ifapy; _d;wpy; xU gFjpf;F 
        nky; rl;l nkyitapy; ,Uf;ff; TlhJ.
       ,tw;wpy; vJ jtW? 
a)      2,3,4  b) 4,3  C) 1,4 kl;Lk; d) 1,3 kl;Lk;
19.   1.   gphpt[ 21-A – 2009-k; Mz;L ele;j rl;ljpUj;jk; _yk; nrh;f;fg;gl;lJ.
2.   gphpt[ 21-A - ,ytr fl;lhaf; fy;tp _d;W taJ Kjy; 14 tajpw;Fl;gl;lth;fSf;F  
    mspf;f rl;lk; tHptif bra;Js;sJ.
3.   gphpt[ 29,30 – gz;ghL kw;Wk; fy;tp chpikia gw;wp TWfpwJ.  vJ rhpahdJ?
a)      1 &2       b) 1&3      C) 1 kl;Lk;     d) vJt[kpy;iy
20.  khepy kdpj chpik Mizaj;jpd; cWg;gpdh;fspd; bkhj;j vz;zpf;if ?
a)       4         b)    6        C)  5            d) 7
21.  bghUj;Jf :-
A.     rkj;Jtj;jpw;fhd chpik                 - cWg;g[ - 32 - 35
B.     Ruz;lg;gLtjw;F vjpuhd chpik     - cWg;g[ - 23 &24
C.     rka chpik                                   - cWg;g[ - 25 - 28
D.     Rje;jpuj;jpw;fhd chpik                 - cWg;g[ -  29&30
E.      murikg;g[ rl;l jPh;khd chpik        - cWg;g[ - (19-22)
F.      fyhr;rhu kw;Wk; fy;tpf;fhd chpik  - cWg;g[ - 14-18
1.    A-1, B-2, C-4, D-6,E-5, F-3                     2.  A-6, B-2, C-3, D-5, E-1,F-4 
3.   A-2,B-6,C-1, D-3,E-4,F-5                        4.  A-1,B-3,C-4,D-5,E-6, F-2
..5..
22.  fPH;f;fz;ltw;wpy; jtwhdJ vJ :-
1.      cWg;g[ 31 Kd;dh; brhj;jpw;fhd mog;gil chpikiaf; bfhz;oUe;jJ.  1978 Mk; Mz;L rl;l jpUj;jj;jhy; ,J ePf;fk; bra;ag;gl;L cWg;g[ 300A-d; fPH; rhjhuz rl;l chpikahf;fg;gl;lJ.
2.     mog;gil chpikfspd; ghJfhtydhf cr;r ePjpkd;wk; kw;Wk; cah;ePjpkd;wk; jpfH;fpwJ.
3.     mog;gil chpikfspd; ghJfhtydhf cr;r ePjpkd;wk; jpfH;fpwJ.
4.     mog;gil chpikfspd; ghJfhtydhf cr;r ePjpkd;wk; kw;Wk; cah;ePjpkd;wk; khtl;l ePjpkd;wk; Mfpait jpfH;fpwJ.
(a).1,2,4  (b). 2,3,4  (c).4, 3   (d). 1,2,3
23.  cyf tuyhw;wpy; Kjd; Kjyhf Xh; murdplkpUe;J vGj;J tHp mog;gil chpik Fwpj;J kf;fs; bgw;w cWjpbkhHpfs; bfhz;l Mtzk; vJ?
a)      ,';fpyhe;J murpd; nguuwpf;if
b)      ,';fpyhe;J ehl;od; khf;d fhh;l;lh
c)      ,e;jpa murpay; rl;lk; - 1935
d)      neUtpd; gjpdhd;F bfhs;if
24.  jpl;lf;fkp\d; jiyth; ahh;?
a)      gh.rpjk;guk;  b) khd;nl';rp'; mY]thypah  C)  kd;nkhfd;rp'; d)   uFuhk;uh#d;
25.  kj;jpa y";rxHpg;g[ Mizak; ,J xU ___________
a)      murpay; mikg;g[r; rl;lj;jhy; Vw;gLj;jg;gl;l mikg;g[
b)      rl;lj;jhy; Vw;gLj;jg;gl;l mikg;g[
c)      murpay; mikg;g[r; rl;lk; kw;Wk; rl;lj;jhy; Vw;gLj;jg;gl;l mikg;g[
d)      murpay; mikg;g[r; rl;lk; kw;Wk; rl;lj;jhy; Vw;gLj;jg;gl;l mikg;g[ my;y.
26.  Kjy; kj;jpa fzf;fha;t[ kw;Wk; jzpf;if Jiw jiyth; (Comptrollev and Auditar General of India)
a). tp.eh;fhhpuht;  b) V.gf;\p  C.v!;.u';fehjd; d) V.nf.re;jh
27.  14 tJ  epjpf;FGtpd; jiyth; ahh;?
a)      Dr.tp#a; nfy;f;fh; b) Dr.Y.V.bul;o C) C.u';fuh#d;   d)  M.M.rpd;Ah
28.  njh;jy; Mizak;
1.      Art 324 njh;jy; Mizaj;jpd; mjpfhuk; gw;wp TWfpwJ.
2.     njh;jy; Mizak; 1947 Mk; Mz;L epWtg;gl;lJ.
3.     njh;jy; Mizah; Xa;t[ bgWk; taJ 58 MFk;.
4.     Kjy; jiyik njh;jy; Mizah; RFkhh;brd;.
nkw;fz;ltw;wpy; vJ rhpahdJ?
a)      1,3,4    b) 1,2,4    c) 1,4  d)  1 kl;Lk; 

..6..
29.  ve;jmuR bewpKiwa[Wj;Jk; bfhs;if g";rhaj;J uh#; gw;wp TWfpwJ.
a)      Art 39  b) Art 38  c) Art 37  d) Art  40
30.  g";rhaj;uh#; vj;jidahtJ ml;ltizapy; cs;sJ?
a)      8tJ  b) 9 tJ  C) 10 tJ   d) 11 tJ
31.   ve;j murpayikg;g[r; rl;lj; jpUj;jk;/ ,uz;L khepyk; my;yJ mjw;F nkw;gl;l    
 khepyj;jpw;F Xh; cah;ePjpkd;wk; mikf;fyhk; " vd;W TWfpwJ?
a)      1 tJ rl;lj;jpUj;jk;
b)      4 tJ rl;lj;jpUj;jk;
c)      7 tJ rl;lj;jpUj;jk;
d)      42 tJ rl;lj;jpUj;jk;
32.  fPH;f;fz;l ve;j khepyj;jpw;F Fiwe;j msnt rl;lkd;w bjhFjpfs; cs;sd.
a)      rpf;fpk;   b) nfhth  C) jphpg[uh  d) jpy;yp
33.  nfhth ve;j Mz;L khepy me;j!;J bgw;wJ?
a)      1986  b) 1987  c) 1985   d) 1988
34.  xU g[jpa khepyk; cUthf;f ntz;Lk; vd;why; murpayikg;g[r; rl;lj;jpy; ve;j   
    ml;ltizapy; khw;w bfhz;L tu ntz;Lk;?
a)      1st ml;ltiz kl;Lk;  b) 1 & 2 tJ ml;ltiz kl;Lk;C) 4 tJ ml;ltiz kl;Lk; d) midj;J ml;ltizapYk;
35.  fPH;f;fz;ltw;wpy; vitbay;yhk; kj;jpagl;oaypy; ,lk; bgWgit
a)      kf;fs; bjhif fzf;bfLg;g[/ tdk;
b)      rl;lk; xG';F kw;Wk; rpiwj;Jiw
c)      rl;lk; xG';F kw;Wk; jfty; bjhlh;g[
d)      jfty; bjhlh;g[ kw;Wk; kf;fs; bjhif fzf;bfLg;g[ 
36.  beUf;foepiy gpufldk; bra;ag;gLk;bghGJ vj;jid khjk; /Mz;LfSf;Fs;  
     ehlhSkd;wj;jpy;  xg;g[jy; bgw ntz;Lk;?
a)      6 khjk;; b)  3 khjk; c) 1 khjk; d) 6 khjKk; 6 thuj;jpw;Fs;
37.  jw;nghija Jizf; FoauRj; jiythpd; bgah; vd;d?
a)   kPuhFkhh; b) AkPj; md;rhhp  C) ckh; mg;Jy;yh d) nrhdpahfhe;jp
38.  fh';fpu!; my;yhj Kjy; ,e;jpa gpujkh;?
a)      th#;gha; b) njt ft[lh c) bkhuh#p njrha; d) I.K.F#uhy;
39.  kj;jpa murpd; epUthfj;jpy; gpd;tUtdtw;Ws; ahh;ahbuy;yhk; g';F bgWth;?
i)   #dhjpgjp
ii)     Jiz #dhjpgjp
iii)   gpujkh;
iv)   kj;jpa mikr;ruit
v)  kj;jpa fzf;F kw;Wk; jzpf;if Mizahsh; (CAG)
m) i,ii,iii & V  M) i, iii, iv, v   ,) ii,iii,iv & v    <) i, ii, iii, iv

..7..
40.            gpd;tUtdtw;Ws; ahh; ahbuy;yhk; #dhjpgjp njh;jypy; thf;fspg;gh;
i)     ehlhSkd;w ,U mitfspd; njh;e;bjLf;fg;gl;l cWg;gpdh;fs;
ii)   khepy rl;lkd;w';fspd; njh;e;bjLf;fg;gl;l cWg;gpdh;fs;
iii) ehlhSkd;wk; kw;Wk; khepy rl;l nkyitapd; epakpf;fg;gl;l cWg;gpdh;fs;
iv) oy;yp kw;Wk; g[Jr;nrhp rl;lkd;w';fspd; njh;e;bjLf;fg;gl;l cWg;gpdh;fs;
m) midj;Jk;  M) i,ii,iv   ,) i, ii, iii  <) ii, iii kw;Wk; iv
41.               khepy';fsitapd; 12 cWg;gpdh;fis epakdk; bra;gth;
 m) gpujkh;  M) kj;jpa mikr;ruit  ,) FoauRj; jiyth;
  <) cr;r ePjpkd;w jiyik ePjpgjp
42.            kj;jpa murpd; gl;b#l; epiwntw;wg;gltpy;iy vdpy; murh';fk;
  m) ntW gl;b#l;il jhf;fy; bra;a ntz;Lk;.
  M) Vw;fdnt jhf;fy; bra;ag;gl;l gl;b#l;oy; jpUj;j';fs; bfhz;Ltu ntz;Lk;.
  ,)  jpUj;j';fs; bra;ag;glhj gl;b#l;il neuoahf FoauRj; jiythpd; xg;g[jYf;F   
       mDg;g ntz;Lk;.
  <)  kj;jpa muR uh#pdhkh bra;a ntz;Lk;.
43.              fPH;tUtdtw;Ws; ahh; ahbuy;yhk; Mz;lwpf;ifia FoauRj; jiythplk; 
     rkh;g;gpg;ghh;fs;
                             i.      kj;jpa fzf;fha;t[ kw;Wk; jzpf;if mjpfhhp
                           ii.      kj;jpa muRj; njh;thizak;
                         iii.      epjpf;FG
                         iv.      jpl;lf;FG
              m) i,ii & iv  M) ii,iii & iv  ,) i,ii & iii  <)
44.           fPH;tUtdtw;Ws; vJ jtwhd bra;jp?
m) gpujkh; FoauRj; jiytuhy; epakpf;fg;gLfpd;wdh;.
M) kw;w mikr;rh;fs; gpujkhpd; Mnyhridg;go FoauRj; jiytuhy; epakpf;fg;gLfpd;wdh;.
 ,) ghuhSkd;wj;jpd; njh;e;bjLf;fg;gl;l cWg;gpdh;fs; kl;Lnk mikr;rh;fs; Mf Koa[k;.
 <) kj;jpa mikr;ruitapd; jiyth; gpujkh; Mthh;.
45.           fPH;f;fz;ltw;Ws; vJ jtwhdJ?
m)  FoauRj; jiytnu ehlhSkd;wk; Tl;lj;bjhliu Tl;lt[k; kw;Wk; fiyf;ft[k;  
      bra;thh;.
M)  FoauRj; jiyth; ehlhSkd;wj;jpy; kf;fsitapd; cWg;gpdh; Mthh;.
,)   2 M';fpnyh ,e;jpah;fis kf;fsitf;F epakdk; bra;a[k; mjpfhuk; FoauRj;
      jiythplk; cs;sJ.
 <)  ehlhSkd;wj;jpd; cWg;gpdh;fSf;F FoauRj; jiyth; gjtpg; gpukhzk; bra;J itg;ghh;...8..
46.     fPH;tUtdtw;Ws; vJ rhpahdJ?
i)     \uj;J 110  gzknrhjitg; gw;wp tpthpf;fpwJ.
ii)    gz knrhjhit khepy';fsitapy; kl;Lnk mwpKfg;gLj;jKoa[k;.
iii)  gz knrhjhit epiwntw;Wtjpy; kf;fsitapd; g';F bghpa mstpy; ,y;iy.
m) midj;Jk; M) i,ii & iii ,) ii,iii & iv  <) i,ii & iv   
47.   i)  kf;fsitapd; Kjy; rghehafh; #p.tp.kht;yhd;fh;.
         ii)  kf;fsitapd; rghehafh; jdJ uh#pdhkh fojj;ij FoauRj; jiythplk; bfhLg;ghh;.
      iii) jw;nghija kf;fsitapd; rghehafh; kPuhFkhh;
  nkw;fz;ltw;Ws; vJ jtwhdit?
   m) ii kl;Lk; M) i kl;Lk; ,) kw;Wk; iii <) vJt[kpy;iy
48.     ehlhSkd;wj;ij njjp Fwpg;gplhky; xj;jp itf;Fk; mjpfhuk; ahhplk; cs;sJ?
 m) FoauRj; jiyth; M) rghehafh;  ,) Jiz rghehafh;  <) vJt[kpy;iy 
49.     fPH;f;fz;ltw;Ws; khepy';fsitapd; rpwg;g[ mjpfhu';fs;
i)   g[jpa mfpy ,e;jpag; gzpia cUthf;Fk; mjpfhuj;ij (ghuhSkd;wj;jpw;F   
 khepy';fsit mspf;Fk;.)
ii)      khepy gl;oaypy; cs;s gphpt[fspy; rl;lk; ,aw;Wk; mjpfhuk; tH';FfpwJ.
m) i & ii  M) i kl;Lk; ,) ii kl;Lk;  <) vJt[kpy;iy
50.      m)  kf;fshl;rp vd;w brhy; 25 Rkhh; 2500 Mz;LfSf;F Kd;g[ fd;~g{rpa!;
         vd;gtuhy; gad;gLj;jg;gl;lJ
M) Democracy vDk; brhy; yj;jPd; bkhHpr; brhy;yhd Demos kw;Wk; Cratia vd;w  
     brhw;fspypUe;J bgwg;gl;lJ.
 ,) ,e;jpahtpy; Kjd; Kjypy; njh;jy; eilbgw;w Mz;L 1952
 <)  Rje;jpu ,e;jpahtpy; Kjy; #dhjpgjp uhn#e;jpugpurhj;.
     nkw;fz;ltw;wpy; vJ / vit rhpahdJ?
m) , kw;Wk; <   M) m/ M kw;Wk; <  ,) M/ , kw;Wk; <   <) midj;Jk;
51.  m) fl;rpfis njrpa fl;rpfs; kw;Wk; khepyf;fl;rpfs; vd m';fPfhpg;gJ Kiwna njrpa 
 kw;Wk; khepy njh;jy; Miza';fs; 
     M) fl;rpfs; njrpaf; fl;rpahf m';fPfhpf;fg;gl;l/ ehlhSkd;w njh;jypy; gjpt[   
 bra;ag;gl;l thf;Ffspy; 4 my;yJ mjw;F nkw;gl;l khepy';fspy; 8 rjtPjj;jpw;F   
 mjpfkhd thf;Ffis bgw ntz;Lk;.
      ,) ,e;jpa njh;jy; Mizaj;jpy; jiyikaplk; g[J bly;ypapy; cs;sJ.
 nkw;fz;ltw;wpy; vJ /  vit rhpahdit?
m) m kw;Wk; ,  M) M kw;Wk; ,  ,) midj;Jk; <) , kl;Lk;
52.  m) ,e;jpa njh;jy; Mizak; xU jiyik njh;jy; Mizah; kw;Wk; ,U njh;jy;
    Mizah;fis bfhz;lJ.
     M) njh;jy; Mizah;fs; gpujkuhy; epakpf;fg;gLfpd;wdh;.
     ,) njh;jy; Mizah;fspd; gjtp fhyk; 6 Mz;Lfs; MFk;.
      <)  jiyik njh;jy; Mizah; cah;ePjpkd;w ePjpgjpf;F ,izahd mjpfhuk; 
 bfhz;lth;.
     nkw;fz;ltw;Ws; vJ / vit jtwhdit?
     m) m kw;Wk; ,  M) M kw;Wk; <   ,) , kw;Wk; <   <) vJt[kpy;iy  
..9..
53.  fPH;f;fz;ltw;Ws; vJ /vit rhpahdJ?
                             i.      eph;tr;rd; rjd;vd;w brhy; ,e;jpa njh;jy; Mizaj;ijf; Fwpf;fpwJ.
                           ii.       murpay; fl;rpfSf;F m';fPfhuk; mspg;gJ njh;jy; Mizak;
                            iii.  njh;jy; Mizah; 65 taJ tiu gjtp tfpf;fyhk;.
                            iv.    ,e;jpahtpd; Kjy; bgz; njh;jy; Mizah; fkyh njtp
 m) ii kw;Wk; iii  M) ii,iii kw;Wk; iv  ,) i, ii kw;Wk; iii <) midj;Jk;
54.    fPH;f;fz;ltw;Wk; vJ jtwhdJ
m) Efh;nthh; ghJfhg;g[r; rl;lk; 1984-k; Mz;L ,aw;wg;gl;lJ.
M) njrpa Efh;nthh; fHfk; bly;ypapy; cs;sJ.
,) B1S FwpaPL bjhHpy; rhh;e;j bghUl;fspd; kPJ bghwpf;fg;gLfpwJ
<)  cyfj;ju mikg;g[ (ISO) 1947-k; Mz;L b#d;thtpy; bjhl';fg;gl;lJ.
55.      fPH;f;fz;ltw;wpy; vJ jtwhdJ?
                                   i.   ork;gh; 24 cyf Efh;nthh; jpdk; bfhz;lhlg;gLfpwJ.
                                 ii.   Efh;nthh; ,af;fj;jpd; je;ij uhy;g; ehlhh; Mthh;.
                               iii.   czt[ kw;Wk; ntshz;ikj;Jiw epWtdk; (FAO) ghhP!; efhpy; mike;Js;sJ.
                               iv.   nfhlf;!; mypbkd;nl\d; fkp\d; (Codex Alimentation Commission) czt[g; bghUl;fspd; cyfj;juj;jpid mwpe;J bfhs;s mikf;fg;gl;Ls;sJ.
              m) i kw;Wk; ii  M) ii, iii kw;Wk; iv  ,) i kw;Wk; iii <) ii kw;Wk; iv
56.   i   FoauRj; jiytnu ehl;od; Kjy; Fokfd; Mthh;.
      ii  FoauRj; jiyth; kiwKf kf;fshy; njh;e;bjLf;fg;gLfpwhh;.
      iii  nyhf;rgh 545 cWg;gpdh;fisf; bfhz;lJ.  midtUk; kf;fshy; neuoahf   
           njh;e;bjLf;fg;gLth;.
      iv   uh#;a rghtpd; cWg;gpdh;fspy; 12 ngiu FoauRj; jiyth; epakdk; bra;fpwhh;.
            nkw;fz;ltw;wpy; vJ rhpahdJ
                   m)  midj;Jk;  M) i, ii  kw;Wk; iii  ,) ii,iii kw;Wk; iv <)  i, ii kw;Wk; iv  
57.  i)  njrpafPjk; Kjd; Kjypy; 1911-k; Mz;L yhThpy; eilbgw;w ,e;jpa njrpa      
        fh';fpu!; khehl;oy; ghlg;gl;lJ.
     ii)  njrpag;ghlyhd te;nj khjuk;t';fhs bkhHpapy; ,aw;wg;gl;lJ.
     iii) ekJ njrpa ehl;fhl;o khad; fhyg;gphpit gpd;gw;WfpwJ.
     iv) ,e;jpa njrpa rpd;dj;jpy; cs;s rj;a nkt b#anjvDk; thh;j;ijfs; njteufphp  
         bkhHpapy; bghwpf;fg;gl;Ls;sJ.
      nkw;fz;ltw;Ws; vJ rhpahdJ?
      m) midj;Jk;  M) i, ii kw;Wk; iii ,) ii, iii kw;Wk; iv <) vJt[kpy;iy

..10..
58.  i) murpayikg;g[ eph;za rigapd; Kjy; Tl;lk; 1946-k; Mz;L lhf;lh; mk;ngj;fhh;   
         jiyikapy; eilbgw;wJ.
ii) murpayikg;g[ eph;za rigapd; filrpf; Tl;lk; 1950 -k; Mz;L rdthp 20-k; ehs;  
    ToaJ.
iii) murpayikg;g[ rl;lj;jpd; rpw;gpmk;ngj;fhh; Mthh;.
    nkw;fz;ltw;wpy; vJ rhpahdJ?
m) i kw;Wk; iii M) midj;Jk;  ,) ii kw;Wk; iii <) vJt[kpy;iy
59.  i) njrpa bfhoapd; ePs mfyk; 2:3
       ii) ,e;jpahtpd; njrpa tpy';fhf Kjypy; rp';fk; njh;t[ bra;ag;gl;lJ.
       iii) ,e;jpahtpd; njrpa kyh; jhkiu
       iv)  ,e;jpahtpd; njrpa ghliy ,aw;wpath; utPe;jpuehj; jhTh;
     nkw;fz;ltw;wpy; vJ rhpahdJ
m) midj;Jk;  M) i kw;Wk; iv ,) ii kw;Wk; iii <) i,ii kw;Wk; iii
60.  njrpaf; bfho :- ,jpy; vJ rhpahdJ?
1.      1946 Niy 22 Mk; njjp murpay; eph;za rigahy; Vw;fg;gl;L 1947/ 14-k; njjp ek; ehl;ow;F tH';fg;gl;lJ.
2.     1949 etk;gh; 26 Mk; njjp Vw;f;fg;gl;L murpay; eph;za rigahy; 1950 #dthp 26 ek; ehl;ow;F tH';fg;gl;lJ.
3.     1947 Mk; Mz;L #&iy 22-k; njjp murpay; eph;za rigahy; Vw;fg;gl;L mnj Mz;L Mf!;L 14-k; njjp ek; ehl;ow;F tH';fg;gl;lJ.
4.     1946 ork;gh; 9-k; njjp murpay; eph;za rigahy; Vw;fg;gl;L 1947 Mk; Mz;L Mf!;l;-15k; njjp Vw;Wf; bfhs;sg;gl;lJ.

61.                fPH;tUtdtw;wpy; vJ rhpahdJ?
·         brhj;Jhpik Right to property ruj;J 19 (1) (E) k; kw;Wk; ruj;J 31-k;/ 44tJ murpayikg;g[ jpUj;j rl;lj;jhy; ePf;fg;gl;L ruj;J 300-A-d; fPH; rhjhuz chpikahf nrh;f;fg;gl;lJ.
·         mog;gil chpikfis gwpf;Fk;gona (m) kPWk;gonah xU rl;lk; ,aw;wg;gl;lhy; mJ bry;yhJ vd mwptpf;Fk; mjpfhuk; gilj;J cr;r ePjpkd;wk;.
1)     1   2) 2   3)  1/2   4)  vJt[kpy;iy
62.   ruj;J 12 MdJ muRvd;gjpy; vitbay;yhk; vd;W TWfpwJ?
1.      ,e;jpa murh';fk; kw;Wk; ghuhSkd;wk;
2.     khepy murh';fk; kw;Wk; rl;lkd;wk;
3.     ,e;jpa Ml;rp vy;iyf;Fs; cs;s cs;qh; mjpfhu mikg;g[fs; (efuhl;rpfs; khtl;l thhpa';fs;.  g";rhaj;Jf;fs; gpw mjpfhu mikg;g[fs;.
4.    ,e;jpa muR mjpfhuj;jpd; fl;Lg;ghl;od;go fPH; cs;s mikg;g[fs;.
5.   rl;lj;jhy; cUthf;fg;gl;lJk; rl;lj;jhy; mjpfhukspf;fg;gl;lJkhd midj;J mjpfhu mikg;g[fSk; ,jpy; ml';Fk;.
A)    1,2,4,5   B) 2,3,4,5  C) 1,3,4,5  D) 1,2,3,4,5   

..11..
63.   bghUj;Jf :-
1.      bghJ ,l';fspy; rk chpik  - (A) ruj;J - 18
2.     jPz;lhik xHpg;g[ - (B) ruj;J -15  
3.     muR gl;l';fs; tH';Ftij - (C) ruj;J 17 gw;wpna ruj;J
4.     bghJg;gzpfspy; rktha;g;g[ - (D) ruj;J 16
1.      1-D , 2-C, 3-A, 4-B
2.     1-B, 2-C, 3-A , 4-D
3.     1-D , 2-A , 3-C, 4-B
4.     1-C ,2-A, 3-B,4-D
64.   ruj;J - 20 TWtJ ahJ?
1.      ,e;jpa murpayikg;g[ rl;lk; gphpt[ 20-d;go xUtiu jFe;j fhuzkpd;wp ifJ bra;tjw;F jil tpjpf;fpwJ.
2.     ve;j egUk; xnu Fw;wj;jpw;F xU Kiwf;F nky; jz;of;fg;gl TlhJ (Double Jeopardy)
3.     Fw;wk; rhl;lg;gl;l egh; jdf;nf vjpuhf rhl;rpak; mspf;f tw;g[Wj;j TlhJ.  ahiua[k; Ra tpUg;gkpd;wp rhl;rpahf fl;lhag;gLj;jf; TlhJ.
4.     Fw;w";rhl;lg;gl;l bray; bra;ag;gl;l fhyj;jpy; mkypy; ,Uf;Fk; rl;lj;jhy; kl;Lk; jz;of;f KoahJ.
A)    1,4   B) 1,2,3  C) 1,2,3,4   D) 2,3,4
65.  fPH;f;fz;ltw;Ws; rhpahf bghWe;jpa[s;sij fz;lwpf :-
1)     #&.tp.kt;yhd;fh;           -  1962   -   1967
2)    vd;.r";rPtbul;o           -  1956   -   1962
3)    gp.V.r';kh                    -  1996   -   1998
4)    nrhk;ehj; rhl;lh;#p        -  2002   -   2004
66.  ,e;jpa muR jiyik tHf;Fiu"h; :-
a)      ,e;jpa murpay; mikg;g[r; rl;lk; / ruj;J 75 ,tiu tpsf;FfpwJ.
b)      ghuhSkd;wj;jpd; ,U mitfspYk; ngrnth/ fye;J bfhs;snth chpik bgw;wth;.
c)      cah;ePjpkd;wj;jpd; ePjpgjpahf epakpf;f jFjpa[ilatuhf ,Uf;Fk; xUtiu
FoauRj; jiyth; epakdk; bra;thh;.
d)      ,tuJ gjtpfhyk; eph;zak; bra;ag;gltpy;iy.
nkw;fz;ltw;Ws; rhpahdij fz;lwpf :-
1)      a kw;Wk; 2) c kw;Wk; d 3) a kw;Wk; C  4) b kw;Wk;


..12..
67.  epjp beUf;fo epiyik :-
a)      ghuhSkd;wj;jpd; ,U mitfSk; 6 khjj;jpw;Fs;shf m';fPfhpf;f ntz;Lk;.
b)      cr;r kw;Wk; cah;ePjpkd;w ePjpgjpfspd; Cjpaj;ij Fiwf;f FoauRj; jiyth; ghpe;Jiuf;f KoahJ.
c)      mtrufhy gpufldk; ePjpKiw rPuha;tpw;F cl;gl;ljy;y.
rhpahdtw;iw mwpf :-
1)      a kw;Wk; b  2) b kw;Wk; C  3) C kw;Wk; d  4) ,tw;wpy; vJt[kpy;iy
68.  rhpahd thpirapy; gjtp tfpj;j njh;jy; Mizah;fis njh;t[ bra;f :-
1.      v!;.gp.brd;th;kh/ o.Rthkpehjd;/ o.vd;.nr\d; / vk;.v!;.fpy;
2.     v!;.gp.brd;th;kh/ o.vd;.nr\d;/ o.Rthkpehjd;/ vk;.v!;.fpy;
3.     o.Rthkpehjd;/ v!;.gp.brd;th;kh/ o.vd;.nr\d;/ vk;.v!;.fpy;
4.     o.vd;.nr\d;/ vk;.v!;.fpy;/ v!;.gp.brd;th;kh/ o.Rthkpehjd;
69.   kf;fsit :-
a)      kf;fsitj; bjhFjpfis khw;wpaikf;Fk; mjpfhuk; ghuhSkd;wj;jplk; cs;sJ.
b)      beUf;fo epiy fhyj;jpy; ,jd; gjtpf; fhyj;ij 6 khjk; tiu ePof;fyhk;.
c)      mikr;rh;fs; midtUk; Tl;lhf kl;Lk; nyhf;rigf;F bghWg;g[ilath;fs;.
d)      xU Tl;lj;bjhlUf;Fk; mLj;j Tl;lj; bjhlUf;Fk; 6 khjk; ,ilbtsp ,Uf;f ntz;Lk;.
,jpy; vJ jtwhdJ :-
1)      a kw;Wk; b  2) b kw;Wk;   3) C kw;Wk; d  4) b kw;Wk; d
70.   xU ngl;!;nkd; jdJ 17 ,d;dp';!py; 87 ud;fs; vLf;fpwhh;.  ,jd; _yk; mtuJ   
 ruhrhp 3 rjtPjk; mjpfhpf;fpwJ vdpy; ,thpd; g[jpa ruhrhp vd;d?
m) 47  M) 36 ,) 44 <) 39 
71.  xU tFg;gpYs;s 15 khzth;fspd; ruhrhp taJ 15.  mjpy; Kjy; 5 khzth;fspd; ruhrhp taJ 14 tUl';fs; kw;Wk; mLj;Js;s 9 khzth;fspd; ruhrhp taJ 16 tUl';fs; vdpy; 15 tJ khztdpd; taJ vd;d?
a) 11 tUl';fs;  b) 15 tUl';fs;  C) 17 tUl';fs; d) 15 2/7 tUl';fs;
72.  P kw;Wk; Q -d; ruhrhp khj tUkhdk; %.5050/-.  Q kw;Wk; Rd; ruhrhp khj tUkhdk; %.6250 kw;Wk; P & R-d; ruhrhp tUkhdk; %.5200/- vdpy;/ P-d; khjtUkhdk;.
a)      %.3500/- b) %. 4000/- c) %.4050/- d) %.5000/-  
73.  xU tFg;gpYs;s 39 khzth;fspd; ruhrhp taJ 15 tUl';fs;. ,g;bghGJ mt;tFg;gpd; Mrphpahpd; taija[k; nrh;f;Fk;nghJ tFg;gpd; ruhrhp taJ 3 khj';fs; mjpfhpf;fpwJ vdpy; Mrphpahpd; taJ.
a)      35 b) 30 C) 27 d) 25
..13..
74.  xU fphpf;bfl; tPuhpd; 10 Ml;l';fSf;fhd ruhrhp 38.3.  mJnt mthpd; Kjy; 6 Ml;l';fspd; ruhrhp 42 vdpy;/ filrp 4 Ml;l';fSf;fhd ruhrhp.
a)      33.25     b) 33.5    C) 34.25         d)  35 
75.  xU fphpf;bfl; tPuhpd; 10 Ml;l';fSf;fhd ruhrhp 32.  ,th; jdJ ruhrhpia 4%  mjpfhpf;f mLj;j Ml;lj;jpy; vj;jid ud;fs; vLf;f ntz;Lk;.
a)      2     b) 4      C)70      d) 76
76.  100 M ePsKs;s xU uapy; 144 Km/ht  ntfj;jpy; bry;fpwJ vdpy; xU kpd;rhuf; fk;gj;ijf; fle;J bry;y vt;tst[ neuk; vLj;Jf; bfhs;Sk;.
a) 2.5 Sec.b) 4.25 Sec. C) 5 Sec.d) 12.5 Sec.
77.  110 M ePsKs;s uapy; 72 Km/hr ntfj;jpy; bry;Ykhdhy; 13.2M ePsKs;s ghyj;ijf; flf;f vt;tst[ neuk; vLj;Jf; bfhs;Sk;?
a)      9.8 Sec. b)12.1 Sec. C) 12.42 Sec  d) 14.3 Sec. 
78.  uhftd; vd;gthpd; 15 tUl';fSf;F gpwfhd taJ mthpd; 5 tUl';fSf;F Kd;ghd taijtpl 5 kl';F ,Uf;Fbkdpy;/ uhftdpd; jw;nghija taJ vd;d?
a)      10  b) 20  c) 40  d) 35  
79.  3 tUl ,ilbtspfspy; gpwe;j 5 FHe;ijfspd; tajpd; Tl;Lj;bjhif 50 vdpy; mtw;Ws; kpft[k; ,isa FHe;ijapd; taJ   
a)      4       b)  8      C)  12         d)  vJt[kpy;iy
80.  4 vd;gth; xU iff;fofhuj;ij 490 %gha;f;F th';fp 465.50-f;F tpw;fpwhh; vdpy; mjd; e\;l rjtPjk;
a)      5%  b) 10%  c) 15%  d)  7%
81.  uh#& vd;gth; xU fj;jhpf;nfhiy %.56.25-f;F th';fp 20% yhgj;jpy; tpw;whh; vdpy; tpw;gid tpiy.
a)      %.67.5 b)  %.68.5 c) %.69.5 d) %.74.25
82.  5005 - 5000 / 10  = ?     
a)      5/10   b) 4505  c) 4/10  d) 4555
83.   18800 / 470 /20 = ?
a)      2  b) 62  c) 42 d) 32  
84.  7500 + (1250 / 50) = ?
a)      175  b) 300 c) 6575  d) 7525
85.  gpd;tUtdtw;Ws; vJ Mrpahtpd; nehgy; ghpR vdg;gLfpwJ.
m). nuhkd; kf;rhnr tpUJ M) ,e;jpuhfhe;jp tpUJ ,) md;id bjurh tpUJ              
 <)  lh'; ghpR 

..14..
86.  gpd;tUtdtw;Ws; vjid bgl;nuhYld; fye;J gad;gLj;jyhk;?
m) bkj;jdhy; M) vj;jdhy; ,) bkj;jpy; My;fAhy; <) #l;nuhth vz;bza;
87.  #uhthf;fs; gpd;tUtdtw;Ws; ve;j gFjpia rhh;e;jth;fs;
m) xhprh M) #hh;fz;l;  ,) Me;jpuh gpunjrk; <) me;jkhd; & epf;nfhghh; 
88.  gpd;tUtdtw;Ws; vJ rkPgj;jpy; g[tpapay; FwpaPL bgw;wJ?
m) jpUg;gjp yl;L M) fh";rPg[uk; gl;L ,) kPul; fj;jhpf;nfhy; <) jpz;Lf;fy; g{l;L   
89.  jdp khepyk; nfhUk; Ffpfs; (Kuki’s) ve;j khepyj;ij rhh;e;jth;fs;
m) m!hk; M) Me;jpug;gpunjrk; ,) ehfyhe;J <) kzpg;g{h;
90.  ,izajs nrit vg;nghJ bjhl';fg;gl;lJ?
m) 1981  M) 1982 ,) 1983  <) 1992
91.  ,e;jpa tk;rhtspia rhh;e;j Aypkh af;nfhg;.  ve;j ehl;od; rghehafuhfg;  
          bghWg;ngw;whh;?
 m) M!;jphpah  M) fdlh  ,) rp';fg;g{h;  <) knyrpah
92.  2014-k; Mz;Lf;fhd Fsph;fhy xypk;gpf; nghl;ofs; eilbgw cs;s ehL
m) gpnurpy;  M) !;bgapd;  ,) Fitj;  <) u\;ah
93.   ,e;jpahtpnyna thd;btspj; jpl;lj;ij (Aerospace policy) Kjd; Kjypy;   
 mwpKfg;gLj;jpa ehL.
                m) jkpH;ehL  M) F#uhj;  ,) fh;ehlfh  <) Ahpahdh
94.   bghUj;Jf :-
  Books                                     Authors
 m) yuvi                                          -      i) William Dalrynple
 M) The Return of a King shah Shaja -     ii) Maikariand Klaingankar
 ,) Mr.M.Room                               -     iii) Sugata Bose
  <) Her Majesty’s Opponent            -     iv) Helen Fry
              M   M    ,    <
                  (ii)     (i)     (iv)  (iii)
                  (iii)    (ii)    (iv)   (i)
                  (ii)     (i)    (iii)   (iv)
(i)           (ii)    (iii)   (iv)  
95.  8tJ ml;ltizapy; nrh;f;fg;gl;l filrp bkhHp/ fs; vJ?
a)      bfh';fzp/kzpg;g{hp
b)      neg;ghsp
c)      JS
d)      nghnlh/ikj;jpyp
..15..
96.   fPH;f;fz;ltw;Ws; ve;j ruj;J ,e;jp bkhHp tsh;r;rpg; gw;wp TWfpwJ?
a)      \uj;J 350  b) \uj;J 351  c) \uj;J 352  d) \uj;J 353 
97.   murpayikg;gpy; rl;lj;jpUj;jk; bfhz;L tUtJ Fwpj;J ve;j \uj;J tpthpf;fpwJ?
a)      \uj;J 362 b) \uj;J 363  c) \uj;J 366 d) \uj;J 368 
98.   vj;jidahtJ kf;fsit njh;jypy; mjpf Xl;L rjtPjk; gjpthdJ?
a)      4       b) 12       c) 15           d) 1
99.  ehl;onyna kpfg;bghpa kf;fsitj; bjhFjp vJ?
a) bjhz;lhKj;J]h;  b) nfhgpbrl;oghisak; c) kzpefh;(F#uhj;) d) ylhf; 
100.    ,e;jpahtpd; Kjy; ml;lhh;dp b#duy; ahh;?
a) M.C.brl;yhtl; b) G.,uhkrhkp  c) K.guhruz; d) P.Fg;jh


     


Google+ Followers