Follow by Email

Sunday, 5 January 2014

SUNDHARAM IAS INSTITUTE - TNPSC GROUP I MODEL QUESTIONS DOWNLOAD PART 1

SUNDHARAM IAS INSTITUTE
Cf;fkJ iftpnly;
No.30/45, Surya Complex, Alagarkoil Road, Tallakulam, Madurai-2
Contact No.9626445557,9843112859
TNPSC GROUP-I (bghJj; jkpH; & bghJ mwpt[)
1.       gpd;tUtdtw;wpy; rhpahd bjhliu njh;f :- 
a)      vl;lhtJ ml;ltizapy; bkhj;jk; cs;sd.
b)      9/10/11 & 12 tJ ml;ltizfs; rl;ljpUj;jk; _yk; nrh;f;fg;gl;ld.
c)      11tJ ml;ltiz fl;rpj;jhty; jilr;rl;lk; gw;wp tpthpf;fpwJ.
d)      kj;jpa khepy muRfSf;fpilnaahd mjpfhu g';fPL gw;wp MwhtJ ml;ltiz
    tpthjpf;fpwJ. 
2.       bghUj;Jf :-
a).  mog;gil chpikfs;                     - (i). mah;yhe;J murpayikg;g[
b).  muir tHpbrYj;Jk; bewpKiwfs;   - (ii). mbkhpf;f murpayikg;g[
c). mog;gil flikfs;                       - (iii). gphpl;ld; murpayikg;g[
d). rl;lj;jpd; Ml;rp                           - (iv). nrhtpaj; a{dpad; murpayikg;g[  
          a     b      c        d
A)      iii     ii      i        iv
B)        ii      i     iv       iii
C)        ii     iii     i        iv
D)      iii      i      ii       iv
3.       bghUj;Jf :-

      khepy';fs;              tUl';fs;
a)      F#uhj;          -        1). 1966
b)      rpf;fpk;           -        2).1987
c)      Ahpahdh      -        3).1975
d)      nfhth           -        4).1960
         a     b      c        d
A)      4      3      1        2
B)       3      4      2        1
C)       4      1      2        3
D)       1     2        3       4
4.       gpd;tUk; mog;gil chpikfspy; vJ murpayikg;gpd; Md;kh vd mk;ngj;fhh; mwptpj;jhh;.
                  a).  thH;t[hpik kw;Wk; jdpegh; ghJfhg;g[ cWg;g[ -21
              b). fy;tpf;fhd chpik (cWg;g[ 21-A)
                  c). rka Rje;jpuj;Jf;fhd chpikfs; (cWg;g[fs; 25-28)
              d). murikg;g[ jPh;tHpfSf;fhd chpik (cWg;g[ 32)
5.       gpd;tUtdtw;Ws; vJ jtwhdit ?
                a). muir tHpbrYj;Jk; bewpKiwfs; ,e;jpa muRr; rl;lk; 1935-d; Instrument of Instructions”-I
                xj;J cs;sd.
               b). muir tHpbrYj;Jk; bewpKiwfs; murpayikg;gpd; gFjp IV-y; cs;sd.
            c).  ,e;bewpKiwfs; gpd;gw;wgltpy;iybadpy; ghjpf;fg;gl;lth; ePjpkd;wj;ij mQfyhk;.
            d). ViHfSf;F ,ytr rl;lcjtp tH';f ntz;Lk; vd;gJ g[jpjhf rl;ljpUj;jk; _yk; nrh;f;fg;gl;l
                bewpKiw.
..2..                    
6.  1946-y; ,ilf;fhy murh';fk; Vw;gLj;jg;gl;lnghJ epjpj;Jiw mikr;ruhf ,Ue;jth;.
a)      #tAh;yhy; neU   b) ypahfj; mypfhd; c) Mrg; myp   d) #f;#Ptd;uhk;  
7.       gpd;tUtdtw;Ws; ve;j mwpf;iffis #dhjpgjp ehlhSkd;wj;jpy; rkh;g;gpg;ghh;?
1)       epjpf;FG  
2)      kj;jpa muR gzpahsh; njh;thizak;
3)      khepy muR gzpahsh; njh;thizak;
4)      Comptroller and Auditor General
a)      1 & 4     b) 1,3 & 4         c) 1,2,3 &4        d) 1,2 & 4
8.        ghuhSkd;wj;jpy; mitfis njjp Fwpg;gplhky; xj;jpitf;Fk; mjpfhuk; ahhplk; cs;sJ?
a)      #dhjpgjp      b) gpujkh;  c) mitj;jiyth;               d) nfgpdl;
9.        gpd;tUk; Tw;Wfspy; vJ jtwhdJ?
a)      cWg;g[ 110 gzknrhjit gw;wp tpthpf;fpwJ
b)      gz knrhjhit khepy';fsitapy; kl;Lnk mwpKfk; bra;a Koa[k;.
c)      xU knrhjh gzknrhjh jhdh vd;W KobtLf;Fk; mjpfhuk; kf;fsit jiythplk; cs;sJ.
d)      gzknrhjhit ghuhSkd;wj;jpy; mwpKfk; bra;a[k; Kd; #dhjpgjpapd; mDkjp bgwg;gl
ntz;Lk;.
10.    cr;r ePjpkd;w ePjpgjpfs; ahh; epakdk; bra;fpd;wdh;?
a)      gpujkh;    b) nfgpdl;     c) #dhjpgjp     d) ePjpgjpfspd; Tl;Lf;FG
11.   ,e;jpahtpnyna g";rhaj;J mikg;g[fis Vw;gLj;jpa ,uz;lhtJ khepyk;
a)      uh#!;jhd;  b) Me;jpugpunjrk;   c) jkpH;ehL    d) fh;ehlfh 
12.    gpd;tUtdtw;Ws; vJ vit rhpahdit ?
1)      njrpa tsh;r;rp FGtpd; jiyth; gpujkh;.
2)      jpl;lf;FG 1950-k; Mz;L Vw;gLj;jg;gl;lJ.
3)      jpl;lf;FGtpd; Jizj;jiyth; nfgpdl; mikr;rUf;fhd rYiffis bgWthh;.
4)      kj;jpa fzf;F kw;Wk; jzpf;ifj; Jiw jiyth; #dhjpgjpahy; epakpf;fg;gLfpwhh;.
13.    xyp btw;wplj;jpd; tHpna guthJ vd ep%gpj;jth;
a)      Ah;l;!;.H          b) #hf;Fap!; rhh;y!;    c) uhgh;l; ghapy;   d) bfy;tpd;gpug[
14.    fPH;f;fz;ltw;wpy; bgd;rpyhdJ ve;j ntjpf;TWfspd; fyit?
a)      fpuhigl;  b) fpuhigl; & fhhpak;   c) fpuhigl; & ~g{qhpd; d) fpuhigl; & fspkz;Qk;
15.   1.  gh!;gu!;/fe;jfk;/fhy;rpak; Mfpait bgUk; Cl;lj;jdpk';fs;.
2. DAP, iel;nuh gh!;ngl; Mfpait fyg;g[ cu';fs; MFk;.
3. nghh;lhf;!; fyit/ g{";irfis mHpf;f cjt[fpwJ.
 a) 1,2 rhp    b) 3 jtW      c) 2 jtW   d) 1/2/3 rhp
16.    bghUe;jhj bghUj;jj;ij njh;f :-
1.  kpd;ndhl;lj;jpd; fhe;jtpist[           - xah;!;bll;
2. epf;nuhk;                                - epf;fy; & Fnuhkpak;
3. Nhpa mLg;g[                          - FHp Mo
4. ghjurk;                                - 16 kl';F ePiutpl mlh;j;jp
..3..
17.    uj;j khw;W rpfpr;iria fz;Lgpoj;jth;?
a)      bAd;wp!;thd;  b) #P;d;bl';!; c) tpy;ypak; Ahh;tp  d) #hy;tfpy;
18.    ghiytdj; jhtu';fis vt;thW miHf;fpnwhk;?
a)      ypj;njhigl;  b) kPnrhigl;  c) ypk;ndhigl;  d) b#nuhigl;
19.   bghUe;jhj ,iziaj; njh;f :-
a)      gpj;jis         -        jhkpuk;/ bts;sPak;
b)      vyf;l;uk;         -        j';fk;/ bts;sp
c)      gPdhy;           -        fhh;ghypf; mkpyk;
d)      fhh;ngl;lhp     -        ry;~g;a{hpf; mkpyk;   
20.   kJ mUe;Jgth;fspd; Rthrf;fhw;wpy; My;fAhy; msitf; fz;lwpa epfH;j;Jk;/ gpd;tUk; hplhf;!;     
tpidapy; xLf;fkila[k; bghUs;
a)
21.     
22.    


Google+ Followers